Galvenie uzdevumi 2023. /2024. m.g.

1. Prioritāte: Matemātikas mācīšana atbilstoši izglītojamā iespējām, interesēm, vecuma vajadzībām.
Uzdevums: Uzlabot matemātikas zināšanas visos vecumposmos. SR:

  • ir uzlabojušās  individuālās zināšanas matemātikā 60% izglītojamo, ko apliecina vērtējums pārbaudes darbos;
  • ir izpratne par matemātikas zināšanu un prasmju pielietojamību visos mācību priekšmetos.

2. Prioritāte: Izglītojamo lasītprasmes un tekspratības pilnveide un attīstīšana mācību stundā.
Uzdevums: visos mācību priekšmetos izkopt lasītprasmi, argumentēšanas prasmi un pašizziņu. SR:

  • ir uzlabojusies lasīšana un teksta izpratne 80% izglītojamo;
  • 90% izglītojamo prot atrast  nepieciešamo informāciju, veikt tās analīzi.

3. Prioritāte: Veiksmīga sadarbība pamats panākumiem.
Uzdevums: izkopt sadarbību visos līmeņos. SR:

  • ir cieņpilnas uz sadarbību vērstas attiecības visos līmeņos;
  • uzlabojusies sadarbība ar vecākiem bērna socializācijas un labjūtības veicināšanai;
  • 80% izglītojamo spēj sadarboties un jūtas piederīgi skolai un klasei.